भारतीय नीतिशास्त्र (Indian Ethics - Nagpur Univ)

ISBN Number : 978-93-5273-409-2

Student Price : Rs.80

Student Dollar Price : 3$

Book Edition : First

Year of Publication : 2017

No. Of Pages : 80

About The Book

भारतीय नीतिशास्त्र हे पुस्तक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ या दोन्ही विद्यापीठातील तत्त्वज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना तसेच सेट-नेटच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरेल. ह्या पुस्तकाची शब्दरचना सोपी तसेच नेमकी आहे. अभ्यासक्रमानुरूप ह्या पुस्तकाचेही चार युनिट आहेत.
युनिट १. भारतीय नीतिशास्त्राची ओळख -
अ) व्याख्या, स्वरूप, विकासाच्या अवस्था ब) वैशिष्ट्ये क) गृहितके - तात्त्विक व धार्मिक ड) भारतीय नीतिशास्त्राचे महत्त्व
युनिट २. धर्माची ओळख -
अ) धर्म - स्वधर्म (आश्रमधर्म व वर्णधर्म) व साधारण धर्म ब) बौद्ध नीतिशास्त्र - चार आर्यसत्ये व अष्टांगमार्ग
युनिट ३. कर्म व योग -
अ) कर्मसिद्धांत ब) निष्काम कर्मयोग क) पातंजल योगदर्शन - व्याख्या, चित्तभूमी, चित्तवृत्ती, पंचक्लेश, अष्टांगमार्ग
युनिट ४. पुरुषार्थ व जैन नीतिशास्त्र

 

अभ्यासक्रम -

युनिट १ - भारतीय नीतिशास्त्राची ओळख
युनिट २ - धर्माची ओळख
युनिट ३ - कर्म व योग
युनिट ४ - पुरुषार्थ व जैन नीतिशास्त्र

About The Author

Mrs. Varsha Nitin Jape -

M.A. (Philosophy), Set

Philosophy  HOD,

R.S. Mundle Dharmpeth, Arts and Commerce College,

 

Nagpur.Book Reviews

Login Form
Username:
Password: