Bengaluru
Income Tax I (Sem 5, BBA, BCU_BNU)

R.G. Saha
Dr. Usha Devi N.

Forex Management (Sem 4, MCom, BU & BCU)

Rashmi A. Y.
Divakara Reddy N.

Biochemistry I (Sem 1, BSc, Bengaluru City Univ)

Ramya Kumari B. S
Dilshad Begum Golgeri M.

Operating Systems (Sem 3, Bangalore Univ)

Lakshminarayana K.R.
Dr. Hanumanthappa M.

Web Designing (Sem 1, Bangalore North Univ)

L. Sasikala
S. Rajendira Kumar

Advanced Accounting (Sem 5, Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Company Law and Administration (Sem 3, Bangalore Univ)

Dr. K. Ramachandra
Prof. Alla Bakash S.

Auditing and Reporting (Sem 5, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.A. Bhaskara

Corporate Accounting (Sem 3, Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Organisational Behaviour (Sem 3, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
B. S. Vishwanatha

Corporate Accounting (Sem 3, Bangalore City Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Rural Marketing (Sem 3, Bangalore Univ)

Bhavya Bhanu
G. M. Sudharshan

Business Statistics (Sem 3, Bangalore Univ)

Gurumurthy K. H.
Dhananjaya B.R.

Organisational Behaviour (Sem 3, NEP Karnataka)

Prof. H.R. Appannaiah
B. S. Vishwanatha

Basic Microeconomics (Sem 3, Karnataka Univ)

T.C. Chandrashekar
Madhusudan H.S.

Business Statistics (Sem 3, Bangalore Univ)

C.M. Chikkodi
Amit Kumar C. Chikkodi

Entrepreneurship Skills (Sem 3, NEP, Karnataka Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Prof. H.A. Bhaskar

Auditing and Reporting (Sem 5, Bangalore Univ)

Dr. Usha Devi N.
Dr. Sindhu A. N

Business Ethics (Sem 2, Bengalure City Univ)

H. Jayanth
Vaibhava Srinivasan

Business Analytics (Sem 4, Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Naveen B. Ramu

Banking Innovations (Sem 2, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Madhu S.

Business Mathematics (Sem 2, Bengaluru North Univ)

Dr. B.G. Satyaprasad
Dr. K. Nirmala

Cost Accounting - I (Sem 5, Gulbarga Univ)

Shashidhar Patil
Dr. Venkatanarayana Miriyam

Management Accounting (Sem 5, Gulbarga Univ)

Shashidhar Patil
Karigoleshwar

Business Regulations (Sem 4, Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Digital Marketing (Sem 6, Bengaluru City Univ)

Rama Krishna Naik
Mohammad Khizerulla

Behavioural Science (Sem 4, Banglore Univ)

K. Aswathappa
G.Sudarsana Reddy

Strategic Management (Sem 6, Bengaluru City Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Advanced Corporate Accounting (Sem 4, Banglore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Global Business Environment

R. Sarvamangala
Lakshmi T.

Digital Fluency (Bengaluru City Univ)

R.G. Saha
R. Sreenivas Rao

Financial Management (Sem 3, Banglore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Mini K. Abraham

Corporate Accounting (Sem 3, Bengaluru City Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Business Regulations (Sem 5, Bengaluru City Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Corporate Skills (Sem 3, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Advanced Financial Management (Sem 5, Bengaluru Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Rashmi Akshay Yadav

Advanced Accounting (Sem 5, Bengaluru City Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Consumer Behaviour (Sem 5, Bengaluru City Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Financial Services (Sem 5, Bengaluru City Univ)

Mukund Sharma
Prof. H.R. Appannaiah

Indian Financial System(Sem 3, Bangalore Univ)

Mukund Sharma
Prof. H.R. Appannaiah

Business Finance (Sem 3, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Dr. B.G. Satyaprasad

Digital Marketing (Sem 5, Bengaluru City Univ)

Rama Krishna Naik
Mohammad Khizerulla

Financial Services (Sem 5, Bengaluru City Univ)

Jayaram Kanzal
B. R. Divya Shree

Business Finance (Sem 3, Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
B. M. Ramamurthy

Modern Marketing (Sem 3, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Modern Marketing (Sem 3, Bangalore Univ)

Chetana M.R.
G. M. Sudharshan

Corporate Skills (Sem 3, Bangalore Univ)

Santhosh Kumar A.V
Shruthi Prabhakar

Corporate Accounting (Sem 3, Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Corporate Accounting (Sem 3, Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Advance Financial Accounting (Sem 2, Banglore Univ)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Financial Accounting (Sem 2, Bangalore Univ)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Quantitative Analysis (Sem 2, Bengaluru City Univ)

Dr. B.G. Satyaprasad
C.M. Chikkodi

Managerial Finance (Sem 1, Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Arpana D.

Advanced Corporate Accounting (Sem 4, Bangalore Univ)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Human Capital Management (Sem 2, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.A. Bhaskara

Advanced Financial Accounting (Sem 2, Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Brand Management (Sem 6, Bangalore Univ)

Sunil B. Rao
Md. Ghouse Basha T.

Compensation Management (Sem 6, Bangalore Univ)

Sathyavathi A.
Jyothsna Thimmaiah B.

International Finance (Sem 6, Bangalore Univ)

Dr. T. Aswatha Narayana
Dr. K. Rajeswari

International Business (Sem 6, Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Santhosh Kumar A.V

Strategic Management (Sem 6, Bangalore Univ)

Dr. Mahesh Kumar K. R.
Shylaja N.

Performance Management (Sem 6, Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Dr. T. Aswatha Narayana

Stock and Commodity Markets (Sem 6, Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Dr. Kamini Dhurva

Creativity and Innovation (Sem 6, Bangalore Univ)

Dr. K. Ramachandra
Prof. Alla Bakash S.

Business Regulations (Sem 6, Bangalore Univ)

Prof. H.A. Bhaskar
Prof. H.R. Appannaiah

Management Accounting (Sem 6, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Mukund Sharma

Corporate Communication Skills- I (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Financial Accounting (Bengaluru Univ)

R.G. Saha
Vidya Shivannavar

Accounting for Business(Bangalore Univ)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Business Mathematics (Sem 1, Bangalore Univ)

Dr. B.G. Satyaprasad
C.M. Chikkodi

Corporate Regulations (Bangalore Univ)

R. Sarvamangala
Nikitha Sreekanthaswamy

Enterprise Management (Sem 1, Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Prof. H.A. Bhaskar

Financial Markets and Services (Bengaluru Univ)

Mukund Sharma
Prof. H.R. Appannaiah

Corporate Communication Skills- I (Bengaluru Univ)

Dr. N.K. Satya Pal Sharma
Uma T. G.

Human Resource Management (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Prof. H.A. Bhaskar

Cost Accounting (Bengaluru Univ)

R.G. Saha
A.V. Chandrashekar

Business Data Analysis (Bengaluru Univ)

Gurumurthy K. H.
M. K. Purushothama

Business Data Analysis (Bengaluru Univ)

C.M. Chikkodi
Dr. B.G. Satyaprasad

Business Regulations (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Financial Management (Sem 3, Bengaluru City Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Dr. B.G. Satyaprasad

Financial Management (Bengaluru Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Dr. T. Aswatha Narayana

Corporate Financial Management (Bengaluru Univ)

S. Harish Babu
Dr. Ghousia Khatoon

Corporate Financial Management (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Dr. B.G. Satyaprasad

Corporate Accounting (Sem 3, Bengaluru Univ)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Financial Accounting (Sem 1, Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Accounting for Business (Sem 1, Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Financial Accounting (Sem 1, Bengaluru Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Financial Accounting (Bangalore Univ)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Business Mathematics(Bangalore Univ)

R.G. Saha
Dhananjaya B.R.

Banking Operations And Innovation (Bengaluru Central Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Prof. H.A. Bhaskar

Modern Marketing (Bengaluru Central Univ)

Dr. K. Ramachandra
Dr. B. Chandrashekara

Marketing Management (Sem 2, Bengaluru Univ)

Dr. K. Ramachandra
Dr. B. Chandrashekara

Modern Marketing (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Banking Operations and Innovation (Bengaluru Univ)

Dr. K. Ramachandra
P. Paramashivaiah

BBA Business Data Analysis (Bengaluru Univ)

Gurumurthy K. H.
M. k. Prushothama

Business Regulations (Bengaluru Univ)

K. Aswathappa
G.Sudarsana Reddy

Corporate Structure and Administration (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Dr. V. Prabhu Dev

Corporate Accounting and Reporting (Bengluru Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Information and Network Security

Kiran Gurbani
Sohrab Ardeshar Vakharia

Organisational Behaviour (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
B.S. Vishwanatha

Marketing Management (Bengaluru Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Indian Banking (Gulbarga Univ)

Dasharath Mehtry
Suchitananda K. Malkapure

Environmental Studies (Bangalore Univ)

Dr. K. Ramachandra
Prof. Alla Bakash S.

Goods and Services Tax (Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Naveen Kumar C. M.

Goods And Services Tax (Bangalore Univ)

Dr. Usha Devi N.
S.K. Podder

Principles of Accountancy (Bangalore Univ)

Dr. M. Sumathy
Dr. G. Sasikumar

Accounting and Financial Management (Bangalore Univ)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

International Financial Management (Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Dr. T. Aswatha Narayana

Value Education (Bangalore Univ)

Khaleel Ahmed
Niha Asif

Creativity and Innovation (Bangalore Univ)

K. Jayalakshmamma
Rumana Tabassum

Value Education (Sem 6, Bangalore Univ)

Dr. K. Ramachandra
Prof. Alla Bakash S.

Creativity and Innovation (Bangalore Univ)

Shruthi Prabhakar
B. Parvathi Devi

Business Regulations (Sem 6, Bangalore Univ)

K. Aswathappa
G.Sudarsana Reddy

Theory of Computation (Bangalore Univ)

Sivakumar T.
Shravani Gururaj

Business Communication (Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Dr. P.N. Reddy

Advanced Financial Management (Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Mahananda B. Chittawadagi

Corporate Environment (Bangalore uni)

Pradeep K. Shinde
Anjana Radhakrishnan

International Finance (Bangalore Univ)

Dr. T. Aswatha Narayana
K. Rajeswari

Business Ethics (Bangalore Univ)

Dr. B.A. Karunakara Reddy
Pushpa N.

Advanced Financial Management (Bangalore Univ)

Dr. Ghousia Khatoon
Archana B.S.

Income Tax - I (Bangalore Univ)

Dr. Usha Devi N.
B.G. Bhaskara

Advanced Accounting Sem V (Bangalore Univ)

Dr. Venkataraman R.
A.V. Chandrashekar

Fundamentals of Accounting (Bangalore)

Dr. Venkataraman R.
Dr. B.A. Karunakara Reddy

Business Ethics (Bangalore Uni)

Dr. B.A. Karunakara Reddy
Pushpa N.

Soft Skills for Business (Bangalore Uni)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Environment and Public Health (Bangalore Uni.)

Dr. Pratul Biswas
Dr. Kalyan Biswas

Advertising and Media Management (Bangalore Univ)

H.R. Ramanath
Prof. H.R. Appannaiah

Investment Management (Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Mukund Sharma

Business Regulations (Bangalore Uni)

K. Aswathappa
G.Sudarsana Reddy

Business Regulation (Bangalore Uni)

Prof. P. Saravanavel
Mrs.S.Sumathi

Financial Markets and Services (Bangalore Uni)

Mukund Sharma
Prof. H.R. Appannaiah

Corporate Accounting (Bangalore Uni)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Fundamentals of Accounting (Bangalore Uni)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Quantitative Methods for Business - I (Bangalore Univ)

G.K. Ranganath
Dr. T.V. Narasimha Rao

Financial Markets and Services (Bangalore Uni)

Prof. E. Gordon
Dr. K. Natarajan

Strategic Human Resource Management (Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Vijaya Kumar V.

Entrepreneurial Management (Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Business Organisation and Environment (Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
Dr. Dinakar. G.

Indian Constitution and Human Rights (Bangalore Univ)

Vasanthi Reena Williams
Noreen Alexeena Datta

Financial Management (Bangalore Uni)

Dr. T. Aswatha Narayana
Archana B.S.

Indian Financial System (Bangalore Uni)

Dr. K. Ramachandra
Dr. B. Chandrashekara

Business Taxation - I (Bangalore Uni)

Venkatesh Babu S.
Mamta P.

Corporate Accounting (Bangalore Uni)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Corporate Accounting (Bangalore Uni)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Business Regulations (Bangalore Uni)

Dr. S.N. Maheshwari
Dr. S.K. Maheshwari

Consumer Behaviour (Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Advanced Financial Management (Bangalore Univ)

Dr. B.G. Satyaprasad
CA. Rudramurthy B.V.

Entrepreneurship Development (Bangalore Univ)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna

Public Relations and Corporate Communication (Bangalore Uni)

Prof. H.R. Appannaiah
D.S. Gopala Krishna