NEP
People Management (Karnataka (NEP))

Dr. K. Ramachandra
Dr. B. Chandrashekara

Event Management (NEP (Karnataka))

Geetha A.
Bhargava B. R.

Basic Economics - I (Karnataka (NEP))

T.C. Chandrashekar
Pratibha Parsavanath

Office Automation (Sem 1, NEP)

Girija D. K.
Rashmi M.

Financial Accounting (Sem 1, NEP)

Shashidhar Patil
Karigoleshwar

Business Organisation (NEP (Karnataka))

Prof. S.A. Sherlekar
Dr. Khushpat S. Jain

Digital Fluency for Business (Sem 1, Tumkur Univ (NEP))

Devarajappa S.
Dr. Suresh B. K. Naidu

Digital Fluency (NEP (Karnataka))

R.G. Saha
Kantesha Sanningammanavara

Digital Fluency (NEP (Karnataka))

Melwyn Amrithraj
Prem Sagar

C Programming (NEP (Karnataka))

Dr. Mukundappa B.L.
Mahesha S.

Accounting for Everyone (NEP (Karnataka))

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Business Organization (NEP (Karnataka))

Dr. Usha Devi N.
Jagadeesha G. T.

Financial Accounting (Sem 1, Bengaluru City Univ (NEP))

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Financial Literacy (NEP)

Mr. Mohammed Umair
Dr. Babu V.

Financial Accounting (Sem 1, Bengaluru North Univ (NEP))

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Principles of Marketing (Sem 1, NEP)

Dr. H. Ramakrishna
Dr. Venkatanarayana Miriyam

Marketing Management (Sem 1, Bangalore Univ (NEP))

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Financial Accountancy (Sem 1, Bangalore Univ (NEP))

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Financial Accounting (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. H.R. Appannaiah
Prof. R. Srinivasa Putty

Management Principles and Applications (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. S.A. Sherlekar
Dr. Khushpat S. Jain

Financial Accounting (Sem 1, NEP Karnataka)

B. Mariyappa
Dr. V. Rajesh Kumar

Principles of Marketing (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Marketing Management (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Fundamentals of Business Accounting (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Digital Fluency (NEP, Karnataka)

Suman M.
Chinmaya Dash

Financial Literacy (Sem 1, NEP Karnataka)

Dr. Ghousia Khatoon
S. Harish Babu

Modern Marketing (Sem 1, Bengaluru North Univ (NEP))

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Login Form
Username:
Password: