Nagpur
Business Skills (Sem 1, Nagpur Univ)

Tushar V. Chaudhari
Bhavesh Bhuptani

Commercial Firms (Sem 1, Nagpur Univ)

Ninad Kashikar
Trupti K. Patel

Fundamentals of Accounting (Sem 1, Nagpur Univ)

Milind D. Gulhane
Reema K Kamlani

Business Economics - I (Sem 1, Nagpur Univ)

Rajvilas Karmore
Pranay Wankhede

Management Accounting (Sem 6 Amravati Univ)

Nitin Pyarelalji Singhavi
Rajendra M. Tated

Communication Skills (First Year, Nagpur Univ)

Dr. Lalita Bisen
Dr. Bhumika Agrawal

Text Book of Microbiology (Sem 5, Nagpur Univ)

Dr. Vijay N. Charde
Mr. Sanjay P. Timande

Zoology (Sem V, Nagpur Univ)

Dr. Ashish Kumar Jha
Dr. Gunwant P. Gadekar

Text Book of Microbiology (Sem 4, Nagpur Univ)

Dr. Vijay N. Charde
Mr. Sanjay P. Timande

Physics (Sem 3, Nagpur Univ)

Dr. Dilip S. Choudhary
Dr. Prakash D. Wankar

Text Book of Microbiology (Sem 3, Nagpur Univ)

Mr. Sanjay P. Timande
Dr. Vijay N. Charde

Botany (Sem 2, Nagpur Univ)

Dr. Mundeep G. Awaley
Dr. Kalpana P. Ghoshal

Mathematics (Sem 3, Nagpur Univ)

Vijay M. Soni
Rishi K. Agrawal

Botany (Sem 3, Nagpur Univ)

Dr. Mahesh N. Mhaiskar
Dr. S. P. Qureshi

A Text book of Chemistry (Sem I, Nagpur Univ)

Dr. A.D. Borkar
Dr. A.S. Ghatbandhe

Mathematics (Sem 1, Nagpur Univ)

Vijay M. Soni
Narendra T. Katre

Botany (Sem 1, Nagpur Univ)

Dr. Kalpana P. Ghoshal
Dr. Mahesh N. Mhaiskar

Physics B.Sc. First Year Sem.II (Nagpur Univ)

Dr. Dilip S. Choudhary
Dr. Prakash D. Wankar

Zoology (Sem II, Nagpur Univ)

Dr. Gunwant P. Gadekar
Mr. Ashish S. Gadwe

Chemistry B.Sc. (Sem III, Nagpur Univ)

Dr. H.G. Jahagirdar
Dr. A.S. Ghatbandhe

Physics B.Sc. Semester I (Nagpur Univ)

Dr. Dilip S. Choudhary
Mr. A.S. Nagpure

Zoology (Sem I, Nagpur Univ)

Mr. Ashish S. Gadwe
Dr. Gunwant P. Gadekar

A Text Book of Chemistry (Sem II, Nagpur Univ)

Dr. A.S. Ghatbandhe
Dr. (Mrs.) A.R. Hardas

Text Book of Microbiology BSc Sem VI (Nagpur Univ)

Dr. Preeti G. Dharmik
Dr. Ashok Vithobaji Gomashe

Text Book of Microbiology (Sem 1, Nagpur Univ)

Dr. Vijay N. Charde
Mr. Sanjay P. Timande

Chemistry (Sem 6, Nagpur Univ)

Dr. H.G. Jahagirdar
Dr. A.S. Ghatbandhe

Mathematics - B.Sc. Sem VI (Nagpur Univ)

Vijay M. Soni
Rishi K. Agrawal

Botany (Sem 6, Nagpur Univ)

Dr. Mahesh N. Mhaiskar
Dr. Anil S. Dahat

Physics - B.Sc. Sem VI (Nagpur Univ)

Dr. Dilip S. Choudhary
Dr. Prakash D. Wankar

Zoology (Sem VI, Nagpur Univ)

Mr. Ashish S. Gadwe
Dr. Ashish Kumar Jha

A Text book of Chemistry (Sem IV, Nagpur Univ)

Dr. H.G. Jahagirdar
Dr. A.S. Ghatbandhe

Applied Physics - I

Dr. N. Thejo Kalyani
Mrs. S.M. Sawde

A Text Book of Chemistry (Sem V, Nagpur Univ)

Dr. (Mrs.) A.R. Hardas
Dr. A.D. Borkar

Botany (Sem V, Nagpur Univ)

Dr. D. K. Kapgate
Dr. (Mrs.) Padmavathi S. Rao

Mathematics (Sem IV, Nagpur Univ)

Vijay M. Soni
Rishi K. Agrawal

Physics for B.Sc. Sem V (Nagpur Univ)

Dr. Dilip S. Choudhary
Dr. Prakash D. Wankar

Applied Physics-II

Dr. N. Thejo Kalyani
Mrs. S.M. Sawde

Applied Mathematics - I

Mr. Akilahmad G. Sheikh
Bhushan B. Balpande

Entrepreneurship Development

Prof. E. Gordon
Amishi Arora

Physics Vol-II

Shyam Sunder Reddy

Human Resource Management (Nagpur Univ)

Dr. P. Subba Rao
Prof. Sohnlal Somani

Management Accounting and Financial Management

Dr. B.G. Satyaprasad
CMA M. N. Arora

Business and Industrial Law

Mrs.S.Sumathi
Prof. P. Saravanavel

Ethical Science : B.E. Sem-II

Mamta Chhabriya
Mrs. Riya Rupani

Physics B.Sc. Sem IV (Nagpur Univ)

Dr. Dilip S. Choudhary
Dr. Fulchand M. Nirwan

Botany (Sem IV, Nagpur Univ)

Dr. S. P. Qureshi
Dr. Anil S. Dahat

Zoology (Sem IV, Nagpur Univ)

Dr. Rajkumar S. Bhonde
Mr. Ashish S. Gadwe

Text Book of Microbiology (Sem II, Nagpur Univ)

Dr. Vijay N. Charde
Mr. Dharmvir A. Chouhan

Mathematics (Sem II, Nagpur Univ)

Vijay M. Soni
Narendra T. Katre

Login Form
Username:
Password: