NEP
Management Accounting

R.G. Saha
Gurumurthy K. H.

Advanced Financial Management

Dr. Ghousia Khatoon
Venkatesh Babu S.

Business Law

Kamakshi P.
S. Sathyeshwar

International Business

Santhosh Kumar A.V
Uma T. G.

INCOME TAX LAW AND PRACTICE – II

R.G. Saha
Dr. Usha Devi N.

INCOME TAX – II

R.G. Saha
Dr. Usha Devi N.

Advanced Financial Accounting (Sem 2, NEP)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Advanced Corporate Accounting (Sem 4, BCom NEP)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Retail Management (Sem 5, BCom NEP)

Chetana M.R.
Tamil Selvan V.

Freight Transport Management (Sem 5, BBA NEP)

K. Rajeswari
Dr. Priya Srinivasa

Business Ethics (Sem 4, BCom NEP)

H. Jayanth
Dharmendra H

Economics and Law (Sem 4, NEP)

T.C. Chandrashekar
Sharmala B.

Economy @ 75: Roadmap for India at 100

T.C. Chandrashekar
Sharmala B.

Agricultural Economics (Sem 3, NEP Karnataka)

T.C. Chandrashekar
Amara Narayana Swamy

Disaster Management (NEP)

Abraham Joseph T.
Manjunatha B. V.

India and Indian Constitution (NEP)

Vasanthi Reena Williams
Patrick Rajkumar

Hospitality Management (NEP)

Dr. Mahesha B. N.
M. Gurusamy

Business Statistics (Sem 3, NEP Karnataka)

C.M. Chikkodi
Dr. B.G. Satyaprasad

Corporate Accounting (Sem 3, NEP Karnataka)

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Rural Economics (Sem 3, NEP Karnataka)

T.C. Chandrashekar
Madhusudan H.S.

Artificial Intelligence (NEP Karnataka)

Dr. Ashoka S.B.
Kamakshi Katti

Advertising Skills (Sem 3, NEP)

Ravi S.P.
Dr. Ravisha N. S.

Cost Accounting (Sem 3, NEP)

R.G. Saha
S.H. Prasanna

Statistics for Business Decisions (Sem 3, NEP)

Dr. E.A. Parameswara Gupta
Kantesha Sanningammanavara

Organizational Behaviour (Sem 3, NEP)

Rekha M.P.
Santhosh Kumar A.V

Business Statistics (Sem 3, NEP)

Dr. E.A. Parameswara Gupta
Dr. Akshatha B. G.

Discrete Structures (Sem 1, NEP Karnataka Univ)

Mallamma V. Reddy
Dr. Hanumanthappa M.

Economics of Insurance (Sem 3, NEP Karnataka Univ)

T.C. Chandrashekhar
Madhusudan H.S.

Corporate Accounting (Sem 3, NEP)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

E-Business (Sem 2, NEP Karnataka)

H. Jayanth
Vaibhava Srinivasan

Retail Management (Sem 2, NEP (Karnataka))

Sunil B. Rao
Dr. Priya Srinivasa

Advanced Financial Accounting (Sem 2, NEP (Karnataka))

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Financial Accounting and Reporting (Sem 2, NEP (Karnataka))

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Event Management (Sem 2, NEP Bengaluru)

Dr. Haritha
Dr. Jyothi Shivakumar N.M.

Corporate Social Responsibility (Sem 2, NEP (Tumkur))

Dr. Shivashankar K.C.
Dr. Jagadeesha G.T.

Database Management System (Sem 2, NEP Karnataka)

Dr. Ashoka S.B.
Dr. Hanumanthappa M.

Business Environment (Sem 2, NEP (Banglore))

Prof. H.R. Appannaiah
H.A. Bhaskara

Entrepreneurship (Sem 2, NEP (Karnataka))

Prof. H.R. Appannaiah
Madhu S.

Computer Architecture (Sem 2, NEP (Karnataka))

Dr. Hanumanthappa M.
Dr. Sangeetha Govinda

Karnataka Economy (Sem 2, NEP (Karnataka))

T.C. Chandrashekar
Dr. Shamala B.

Corporate Administration (Sem 2, NEP (Karnataka))

B.G. Bhaskara
Dr. Saravanan M. P.

Auditing (Sem 2, AP Univ)

R.G. Saha
Dhananjaya B.R.

Advanced Financial Accounting (Sem 2, NEP)

R.G. Saha
G. H. Mahadevaswamy

Human Resource Management (Sem 2, NEP (Karnataka))

Prof. H.R. Appannaiah
H.A. Bhaskara

Law and Practice of Banking (Sem 2, NEP (Karnataka))

Prof. H.R. Appannaiah
H.A. Bhaskara

Basic Economics - II (Sem 2, NEP (Karnataka))

T.C. Chandrashekar
Madhusudan H.S.

Corporate Administration (Sem 2, Karnataka Univ (NEP))

Prof. H.R. Appannaiah
Dr. V. Prabhu Dev

Business Environment (Sem 2, NEP (Karnataka))

Prof. H.R. Appannaiah
H.A. Bhaskara

Corporate Administration (Sem 2, NEP (Karnataka))

Dr. K. Ramachandra
Prof. Alla Bakash S.

Environmental Studies (Sem 2, NEP (Karnataka))

Dr. Pratul Biswas
Dr. Kalyan Biswas

Business Ethics (Sem 2, NEP (Banglore))

S.K. Podder
Dr. Leelavathi N.

People Management (Karnataka (NEP))

Dr. K. Ramachandra
Dr. B. Chandrashekara

Event Management (NEP (Karnataka))

Geetha A.
Bhargava B. R.

Basic Economics - I (Karnataka (NEP))

T.C. Chandrashekar
Pratibha Parsavanath

Office Automation (Sem 1, NEP)

Girija D. K.
Rashmi M.

Financial Accounting (Sem 1, NEP)

Shashidhar Patil
Karigoleshwar

Business Organisation (NEP (Karnataka))

Prof. S.A. Sherlekar
Dr. Khushpat S. Jain

Digital Fluency for Business (Sem 1, Tumkur Univ (NEP))

Devarajappa S.
Dr. Suresh B. K. Naidu

Digital Fluency (NEP, Karnataka)

Melwyn Amrithraj
Prem Sagar

C Programming (NEP (Karnataka))

Dr. Mukundappa B.L.
Mahesha S.

Accounting for Everyone (NEP (Karnataka))

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Business Organization (NEP (Karnataka))

Dr. Usha Devi N.
Jagadeesha G. T.

Financial Accounting (Sem 1, Bengaluru City Univ (NEP))

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Financial Literacy (NEP)

Mr. Mohammed Umair
Dr. Babu V.

Financial Accounting (Sem 1, Bengaluru North Univ (NEP))

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Mechanics and Properties of Matter(Sem 1, NEP)

Mangala Gowri M.
S. V. Niranjana

Principles of Marketing (Sem 1, NEP)

Dr. H. Ramakrishna
Dr. Venkatanarayana Miriyam

Marketing Management (Sem 1, Bangalore Univ (NEP))

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Financial Accountancy (Sem 1, Bangalore Univ (NEP))

Dr. S. Anil Kumar
Dr. V. Rajesh Kumar

Financial Accounting (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. H.R. Appannaiah
Prof. R. Srinivasa Putty

Management Principles and Applications (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. S.A. Sherlekar
Dr. Khushpat S. Jain

Financial Accounting (Sem 1, NEP Karnataka)

B. Mariyappa
Dr. V. Rajesh Kumar

Principles of Marketing (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Marketing Management (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Fundamentals of Business Accounting (Sem 1, NEP Karnataka)

Prof. R. Srinivasa Putty
Prof. H.R. Appannaiah

Digital Fluency (NEP, Karnataka)

Suman M.
Chinmaya Dash

Financial Literacy (Sem 1, NEP Karnataka)

Dr. Ghousia Khatoon
S. Harish Babu

Modern Marketing (Sem 1, Bengaluru North Univ (NEP))

Prof. H.R. Appannaiah
H.R. Ramanath

Login Form
Username:
Password: